Admin Login
Username :
Password :

ถวายเทียนพรรษา

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ร่วมกับชาวบ้านทุกหมู่บ้านในตำบลบ่อสลี ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดต่างๆ ในตำบลบ่อสลี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีถวายเทียนแด่พระสงฆ์ ณ วัดแม่แวน


หัวหน้าสำนักปลัดถวายเทียนแด่พระสงฆ์ ณ วัดบ้านดอกแดง พร้อมพนักงานส่วนตำบล


ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีถวายเทียนแด่พระสงฆ์ ณ วัดบ้านแม่โถ


นายกพร้อมสมาชิกและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีร่วมกันถวายเที่ยน ณ วัดบ้านบ่อสลี


นายกพร้อมสมาชิกและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีร่วมกันถวายเที่ยน


นายกพร้อมสมาชิกและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีร่วมกันถวายเทียน


นายกพร้อมสมาชิกและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีถ่ายรูปพร้อมกัน ณ วัดบ้านบ่อสลี


นายกพร้อมสมาชิกและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีถ่ายรูปพร้อมกัน ณ วัดบ้านบ่อสลี

ดูภาพกิจกรรมอื่นๆ คลิ้ก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com