Admin Login
Username :
Password :

เชิญร่วมชมการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลบ่อสลี

ด้วยอบต.บ่อสลีกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนประจำปี ๒๕๕๕ ขึ้นในระหว่างวันที่ ๖-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ.สนางกีฬาตำบลบ่อสลี กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาทั้งหมด ประเภท เช่นฟุตบอล ชาย/หญิง วอลเล่ย์บอลชาย/หญิง เซปัคตระกร้อชาย เปตอง ชาย/หญิง และกีฬาพื้นบ้าน เช่น ซัคเยอ วิ่งกระสบ มีการประกวดขบวนพาเหรด และกองเชียร์ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันปิด-เปิดการแข่งขัน จึงขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องตำบลบ่อสลีและใกล้เคียงเข้าให้กำลังใจแก่นักก๊ฬาในหมู่บ้านของท่านด้วย

วันที่ : 31 มกราคม 2555


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com